» Par Cēsu Kultūras un Tūrisma centru » Struktūra »

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ir Cēsu novada pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā.
Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ir Cēsu novada pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā.

Aģentūras darbība aptver plašu uzdevumu loku - popularizēt sabiedrībā garīgās un materiālās kultūrvēstures vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, uzturēt Cēsu novada tūrisma informācijas datu bāzi, nodrošināt Cēsu viduslaiku pils kompleksa saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā tūrisma apritē; plānot un ieviest Cēsu novada kultūras stratēģiju atbilstoši valsts kultūrpolitikai; attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras pakalpojumu klāstu Cēsu novadā, nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas; organizēt tradicionālo, valsts svētku un festivālu norisi; sekmēt profesionālās mākslas pieejamību un veidot labvēlīgu vidi jaunrades attīstībai.

Aģentūra savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, t.sk., Publisko aģentūru likumu, Muzeju likumu, Ministru kabineta noteikumus, Cēsu novada domes lēmumus un saistošos noteikumus, un citus normatīvos aktus, kuros reglamentēta Aģentūras darbības kompetence. Aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, darba līgumu, amata aprakstu un Aģentūras nolikumā minētajiem noteikumiem.

Aģentūras budžetu 2015. gadā veidoja Cēsu novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi, aģentūras gūtie ieņēmumi, kā arī piesaistītie līdzekļi no projektiem un ziedojumiem.

CKTC valdījumā ir nekustamais īpašums – 18 objekti, kuros izvietotas aģentūras nodaļas un struktūrvienības t.sk: Cēsu Jaunā pils, Viduslaiku pilsdrupas, Izstāžu nams, Tūrisma informācijas centrs Pils kompleksa apmeklētāju centrā, Biroja ēka, kā arī sporta zāle un aktu zāle Skolas ielā 6, CKC birojs un mēģinājumu telpas koncertzālē un Deju zāle Raunas ielā 6a.


Skatīt struktūru šeit