Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
» Par Cēsu Kultūras un Tūrisma centru » Izsoles » Paziņojums par izsoli

Paziņojums par biroja telpas  nomas tiesību izsoli

Cēsu novada dome saskaņā ar 19.02.2015. lēmumu Nr.44 „Par biroja telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, iznomāšanu” (prot. Nr.2, 23.p.), nolemj nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, biroja telpu 5,8 m2 platībā, 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ar informāciju var iepazīties šeit

Ar nomas līguma projektu var iepazīties šeit.
Telpas shēmu var apskatīt šeit.

Publicēts 2015.gada 19.februarī


Tirdzniecības kioska un tam pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoles rezultātu paziņojums

Pamatojoties uz Tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 42010051605002, un tam pieguļošās teritorijas 30 m2 platībā Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātiem, nomas tiesības ieguva Oksana Zariņa-Jarohoviča, nosolot nomas maksu EUR 22,49 (divdesmit divi euro 49 centi) par nomas objektu mēnesī.

Publicēts 2014.gada 23.aprīlī


Printēt