Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
Atsauksmes
» Cēsu muzejs » Piedāvājums » Iespieddarbi » Cēsu muzeja izdotās grāmatas

Cēsu muzeja izdotās grāmatas


Izstādes katalogs “Vidzemes Bruņniecība un Latvija. Livländische Ritterschaft und Lettland”

Vija Rozentāle un Pārsla Pētersone (sast., zin. red.),  Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”,  2020. 926 lpp.

 

Lasītāju rīcībā nodotā publikācija ir apjomīgs projekts, ko ievadīja Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izstāde “Vidzemes bruņniecība un Latvija” (20.05.2015.-11.10.2016.). Grāmata uzskatāma par pārliecinošu apliecinājumu daudzu Latvijas un Vācijas kultūras mantojuma institūciju un to darbinieku sadarbībai vācbaltiešu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Izstāde un kataloga izdošana bija lieliska iespēja apzināt un publiskot daudzveidīgo vācbaltu kultūras mantojumu, kas glabājas Latvijas muzeju, arhīvu un citu kultūras mantojuma institūciju krājumos.

Katalogs izdots latviešu un vācu valodā, tas turpina izstādes informatīvo, izglītojošo un arī emocionālo lomu un kļūs par nozīmīgu zinātnisku instrumentu daudzos jautājumos, kas saistās ne tikai ar Vidzemes bruņniecību, bet arī ar šīs Latvijas daļas daudzu gadsimtu vēsturi.

Izstādes katalogu veido divas daļas. Tā pirmajā daļā apkopoti Latvijas, Vācijas un Krievijas vēsturnieku pētījumi, kas tika prezentēti Vidzemes bruņniecības vēsturei veltītajā starptautiskajā konferencē Cēsīs 2016. gada 26. un 27. maijā. Izdevumā iekļauti pavisam 11 autoru raksti, kuri ļauj labāk izprast laikmetu, novērtēt Vidzemes bruņniecības lomu Latvijas vēsturē, kultūrā un izglītībā, zinātnē un mākslā.

Grāmatas otrajā – kataloga daļā saglabāta izstādes struktūra, kas aptver astoņas tēmas, ļaujot saprast, kā veidojās, kā valdīja un ko savulaik spēja paveikt Vidzemes bruņniecība. Tēmas kārtotas hronoloģiski, tās aptver laika periodu no Vidzemes bruņniecības veidošanās pirmsākumiem 13. gadsimtā līdz pat mūsdienām, kad Baltijas Bruņniecību apvienība kā suverēna organizācija turpina savu darbību Vācijā. Te pavisam iekļauti un aprakstīti 404 izstādē eksponētie priekšmeti. Katram no tiem sniegts gan tā ārējais apraksts, gan izcelsme. Dokumentiem, rokrakstiem un iespieddarbiem atrodamas ziņas par iesējumu, ierakstiem, zīmogu nospiedumiem, klāt pievienotajiem zīmogiem un saturu.

Publikācijas pielikumu daļā atrodams lietoto saīsinājumu saraksts un personu rādītājs.

Apjomīgais projekts prasīja arī ievērojamus finansiālus līdzekļus, to materiāli atbalstīja Vidzemes bruņniecība, Baltijas Bruņniecību apvienību fonds, Valsts kultūrkapitāla fonds, Cēsu novada pašvaldība un vēl vairākas institūcijas Latvijā un Vācijā, kā arī 28 Vācijā dzīvojošas privātpersonas, kam grāmatas autori izsaka vislielāko pateicību.

Vācu valodā kataloga tekstus tulkoja Dr. philol. Silvija Pavidis un Dr. philol. Mudīte Smiltena; latviešu tekstu redaktore – Ieva Jansone, vācu tekstu redaktore Monika fon Hiršheita. Māksliniece – Inese Hofmane. Katalogs iespiests Jelgavas tipogrāfijā.

Cena 45, 00 EUR

Pumpuriņš T. “Cēsu ģērbonis. Cēsu pilsētas ģērboņa attīstības un lietošanas vēsture”

Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Cēsis, 2017, 110 lpp.

Ģerbonis kā Eiropas pilsētu pašapliecināšanās zīme un savas vērtības apzināšanās simbols pilsētu vēsturē parādījās viduslaikos. Cēsis ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām, kas rakstītajos avotos pirmo reizi minētas 1206. gadā, un tās heraldiskajos simbolos savdabīgā veidā atspoguļojas pilsētas vairāk nekā 800 gadu vēsture.

Ģerboņa lietošanā izpaudās pilsētu lomas pastiprināšanās viduslaiku sabiedrībā. Tas arī norādīja uz pilsētas iegūtajām privilēģijām un izcīnītajām tiesībām. Pilsētu ģerboņi radušies vēlāk nekā pilsētas zīmogs. 14. gadsimtā Cēsu zīmogā attēlotais heraldiskais simbols – kareivis uz pilsētas mūra ar sešiem torņiem – kļuva par Cēsu turpmākā ģerboņa prototipu. Cēsu ģerbonis gadsimtu gaitā piedzīvojis dažādas izmaiņas. Pētījumā iespējams izsekot Cēsu ģerboņa ģenēzei un ļoti daudzveidīgajai lietošanai, sākot no 14. gadsimta līdz mūsdienām.

Grāmatā detalizēti parādītas Cēsu ģerboņa izveides problēmas gan Latvijas Republikas pirmajos gados, gan neatkarības atgūšanas laikā 20. gadsimta beigās, gan arī jau atjaunotajā valstī 21. gadsimta sākumā.

Grāmata bagātīgi ilustrēta. Attēlu anotācijas un plašs kopsavilkums arī angļu valodā.

Cena 6,75 EUR

 

Bruģis D. “Cēsu jaunā pils”

Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Cēsis, 2016, 410 lpp., 475 att.

Grāmata, kura  sākotnēji  bija plānota kā  izglītojošs ceļvedis,  darba gaitā ir pāraugusi apjomīgā monogrāfijā, kurā autors aprakstījis ne tikai Jaunās pils interjerus, bet izsekojis arī  pils būvvēsturei un tās  īpašniekiem sākot no ēkas pirmsākumiem   viduslaikos  līdz pat  pils atjaunošanas procesam 21. gadsimtā.  Grāmata rakstīta tā, lai tā būtu vienlīdz  saistoša un viegli lasāma  jebkuram  lasītājam un tajā pat laikā kalpotu kā nopietns izziņas avots ar labu zinātnisko aparātu pētniekiem.

Cena 30,00 EUR


Kļaviņš K. “Cēsis – Latvijas vēstures simbols”

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Cēsis, 2012. 62 lpp.

Dr. hist. Kaspara Kļaviņa sagatavotā grāmata saistošā veidā iepazīstina ar Cēsu īpašo nozīmi Latvijas vēsturē, balstoties uz muzeja ekspozīciju un tajā apskatāmajiem priekšmetiem. Grāmatu veido deviņi stāsti par Cēsīm un cilvēkiem, kuri ir veidojuši un ietekmējuši Vidzemes novada, Latvijas un Eiropas vēsturi. Grāmatu noslēdz  stāsts par turpat piecus gadsimtus ilgo Jaunās pils vēsturi un tās īpašnieku grāfu Zīversu atstāto mantojumu Cēsu pilsētas šodienā.

Grāmata bagātīgi ilustrēta ar dokumentālām vēstures liecībām. Izdevuma vērtību palielina tajā sniegtā izmantoto avotu izlase.

Grāmata izdota arī angļu, vācu un krievu valodā.

Cena 3,00 EUR

 

Cēsīm 800. “Quo vadis, Cēsis? Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai” 

Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”, Cēsis, 2007. 256 lpp.

Atzīmējot pilsētas 800 gadi, Cēsīs tika organizēta plaša starptautiska konference, kurā latviešu, vācu, zviedru un igauņu vēstures, tūrisma un kultūras mantojuma speciālisti atzīmēja Cēsu pilsētas vēsturisko unikalitāti kā vienu no svarīgākajiem faktoriem mūsdienu pilsētas attīstībai.

Grāmatā publicēti konferences laikā nolasītie 20 referāti, kuros aplūkoti gan Cēsu vēsturei un kultūrvēsturei svarīgi aspekti, gan risināti jautājumi par vēsturisko vērtību ietekmi uz pilsētas vizuālo tēlu, uzņēmējdarbības aktivitātēm un kultūrvēsturiskā mantojuma kā ekonomiskā faktora nozīmīgumu mūsdienu pilsētas attīstības procesos.

Cena 8,00 EURCēsu  novada vēsture. Rakstu krājums II

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Cēsis, 1998. 231 lpp.


Krājumā publicēti divpadsmit autoru darbi. Tie veltīti gan nozīmīgākajiem pilsētas un novada vēstures aspektiem un kultūras objektiem, gan Cēsu un Vidzemes novada ievērojamām personībām dažādos laikos. Blakus Latvijas arheoloģijā pazīstamu speciālistu kā Dr. hist. Kristīnes Ducmanes un Dr. hist. h.c. Zigrīdas Apalas saistošajiem pētījumam par Cēsu viduslaiku pilī atrastajiem monētu depozītiem, lasītāju ne mazāku interesi varētu rosināt muzeja vēsturnieku sagatavotās publikācijas gan par viduslaiku baznīcu arhitektūru Vidzemē, gan heraldikas jautājumiem Cēsu novadā.

Lasītājiem pieejami rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

Cena 3,00 EUR

 


Cēsu un Vidzemes novada vēsture. Rakstu krājums III

Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”, Cēsis, 2005. 231 lpp.

 

Rakstu krājuma trešais laidiens veltīts Cēsu Jaunās pils un pilsmuižas vēstures un arhitektūras problēmām. Izdevumā pirmo reizi publicēti Jaunās pils arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes rezultāti, kuri deva teorētisko pamatu Jaunās pils restaurācijas projektu izstrādei. Kā īpaša šī rakstu krājuma vērtība uzsverams pētījums par Jaunās pils īpašnieku grāfu Zīversu (Sievers) dzimtas ģeneoloģiju un heraldiku.

Rakstu krājumā publicētie desmit autoru raksti ir bagātīgi ilustrēti ar dokumentālo materiālu un izmantoto avotu un literatūras norādēm. Lasītājiem pieejami rakstu kopsavilkumi vācu un angļu valodā.

Cena 4,50 EURPumpuriņš T.  “Sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga krāsas”

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Cēsis, 2000. 302 lpp.

 

Latvijas nacionālā simbola – sarkanbaltsarkanā karoga vēstures grāmata ir līdz šim plašākais un zinātniski pamatotākais pētījums  par Latvijas Valsts karoga tapšanas gaitu un tā noieto ceļu vairāk kā 700 gadus ilgā laika periodā. Grāmatā apkopots plašs ilustratīvais materiāls, kura lielākā daļa ir līdz šim bijusi neapzināta. Tās zinātnisko vērtību palielina arī plašais izmantoto avotu un literatūras saraksts.

Cena 11,50 EUR


Kalniņš G. “Cēsu pils ilustrētā vēsture”

Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Cēsis, 2017, 104 lpp.

 

“Cēsu pils ilustrētā vēsture” ir plašam lasītāju lokam domāts izdevums, kurā vispusīgi aplūkota Cēsu pils vēsture un jaunāko pētījumu gaismā skaidrotas dažādu pils daļu kādreizējās funkcijas. Ar vairāk nekā 150 attēliem skaisti ilustrētajā grāmatā iekļautas vēsturiskas un mūsdienu fotogrāfijas, seni plāni un gleznas, kā arī īpaši šim izdevumam radīti rekonstrukcijas zīmējumi. Grāmatas autors dzīvi apraksta ne vien dramatiskākos notikumus pils vēsturē, bet arī sniedz ieskatu pils ikdienas norisēs un tās agrāko iemītnieku sadzīvē. Grāmata lieliski kalpos kā praktisks ceļvedis, dodoties izzinošā pastaigā pa vienu no mūsu skaistākajiem un iespaidīgākajiem arhitektūras pieminekļiem – Cēsu pili.

Cena EUR 8,00


Zinātnisko rakstu krājums “Cēsu pils raksti I”

Cēsu pils saglabāšanas fonds, Cēsis, 2017, 239 lpp.

Rakstu krājuma “Cēsu pils raksti” pirmajā sējumā apkopoti divpadsmit nozares speciālistu veikti pētījumi par Cēsu viduslaiku pils vēsturi, arhitektūru un arheoloģisko mantojumu.
Grāmatā iekļauti pētījumi par Cēsu pils arheoloģiskās izpētes laikā iegūtajām bruņām, logu un durvju detaļām, ādas izstrādājumiem, kā arī atsevišķiem unikāliem arheoloģiskajiem priekšmetiem: 500 gadus senu čuguna krāsns fragmentu, perlamutra krustiņu un t. s. “Voltera Štrika depozītu”. Britu pētnieki krājumam sagatavojuši rakstus par Cēsu pilī atrasto zirgu skeletu un seno augu atlieku izpētes rezultātiem. Līdzās arheoloģisko priekšmetu kolekcijā balstītiem pētījumiem, krājumā publicēts pirmais apkopojošais raksts par traģiskajiem Livonijas kara laika notikumiem Cēsu pilī, kā arī apkopotas liecības par 1577.gada eksplozijā sagruvušā pils rietumu korpusa kādreizējo veidolu.
Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un Cēsu novada pašvaldība.

Cena 11,40 EUR

 

Zinātnisko rakstu krājums “Cēsu pils raksti II”

Cēsu pils saglabāšanas fonds, Cēsis, 2018, 248 lpp.

Turpinot iepriekšējā gadā aizsākto izdevumu sēriju, apkopoti pētījumi par Cēsu pils vēsturi, arhitektūru un arheoloģisko mantojumu.

Krājumā iekļauti desmit pētījumi:
– Cēsu pils vācu ordeņa Livonijas atzara valdīšanas laikā (Agris Dzenis)
– Izrakumi Cēsu pilsdrupās 1927. gadā (Gundars Kalniņš)
– Cēsu pils aizsardzības spējas 16. gadsimta pirmajā pusē (Artūrs Lapiņš)
– Cēsu ordeņpils tualetes (Ilmārs Dirveiks)
– Dažas atziņas par Cēsu pils 15. gadsimta beigu–18. gadsimta krāsns keramiku (Ieva Ose)
– Cēsu viduslaiku pilī atrastās pakavsaktas (Una Untule-Judvaite)
– Cēsu pils grāmatu apkalumi (Aija Taimiņa)
– Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā identificētie ziloņkaula priekšmeti (Viesturs Āboltiņš)
– Vēlo viduslaiku brokāta lentes Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā (Ieva Kalniņa, Aija Brikmane)
– Riņķīšu bruņu atradumi Cēsu pilī (Artūrs Tomsons)

Cena 11,40 EUR


Zinātnisko rakstu krājums “Cēsu pils raksti III”
Cēsu pils saglabāšanas fonds, Cēsis, 2020, 231 lpp.

Grāmatā lasāmi jaunākie pētījumi par arheoloģisko izrakumu laikā atrastajām senlietām; krājumā arī apkopotas atziņas, kas gūtas, pētot 800 gadus seno būvi un ar tās vēsturi saistītos dokumentus.
Grāmatu ievada vēsturnieka Agra Dzeņa raksts par Cēsu pili poļu un zviedru valdīšanas laikā. Arhitektūras vēsturnieks Ilmārs Dirveiks sagatavojis pētījumu par daudzveidīgajām apkures ierīcēm, kas savulaik nodrošinājušas siltumu Cēsu pilī. Arhitekts Artūrs Lapiņš apkopojis liecības par pils būvdarbos lietotajiem ķieģeļiem, flīzēm un dakstiņiem. Pētījumu par gredzeniem, kas Cēsu pilī atrasti kopš 1960. gada, piedāvā arheoloģe Ilze Mālkalniete. Vēsturnieks Edgars Plētiens apkopojis rakstīto avotu ziņas par alvas apstrādi Livonijā un lasītājus iepazīstina ar divām 16. gadsimtā darinātām alvas kannām no Cēsu pils arheoloģisko senlietu kolekcijas. Arheologs Eduards Plankājs pievērsies pilī atrasto mūzikas instrumentu – vargānu – izpētei; uz diviem no tiem pētnieks identificējis līdz šim nepamanītas meistara zīmes. Seno ādas izstrādājumu speciāliste Viktorija Bebre sagatavojusi apjomīgu pētījumu par simtiem ādas atradumu (apavu, jostu, maku utt.), ko arheologi atraduši Cēsu pils aizsarggrāvja izrakumos 1980. gados. To, kādi ieroči lietoti pils aizsardzībā un iekarošanas mēģinājumos, atklāj arheologa Rūdolfa Brūža raksts. Krājumu noslēdz Cēsu pilsdrupu senāko zīmējumu un gravīru apkopojums.
“Cēsu pils rakstu” sastādītājs un atbildīgais redaktors ir Cēsu muzeja Viduslaiku pils nodaļas vadītājs Gundars Kalniņš.

Cena 14,00 EUR


Kalniņš G. “Cēsu Svētā Jāņa baznīca”

Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Cēsis, 2015, 63 lpp.

Vēsturnieka Gundara Kalniņa sarakstītā grāmata “Cēsu Svētā Jāņa baznīca” ir pirmais plašam lasītāju lokam domātais izdevums par Cēsu ievērojamāko un senāko dievnamu. Grāmatā sniegts vispusīgs ieskats Cēsu Sv. Jāņa baznīcas vēstures likteņstāstā un aplūkotas dievnamā saglabātās kultūrvēsturiskās vērtības. Autora aizraujošais vēstījums ļauj atklāt, cik mainīga un notikumiem bagāta ir bijusi baznīcas vēsture un cik pārsteidzošus pagātnes stāstus glabā ikviens tajā esošais tēlniecības, glezniecības un lietišķās mākslas darbs. Bagātīgi ilustrētajā grāmatā iekļauti vēsturiskie un mūsdienu fotoattēli, plāni, zīmējumi un gleznas, kā arī īpaši šim izdevumam radīti viduslaiku kapu plākšņu zīmējumi un baznīcas kādreizējā izskata vizualizācijas.

 

Cena 6,00 EUR

 


 


Tālis Pumpuriņš "Kad lielgabali dziedāja līgo"
Atmiņu un rakstu krājums par Cēsu kaujām 1919.gadā.
BEZMAKSAS
Tālis Pumpuriņš "No zobena saule lēca"
Atmiņu un dokumentu krājums par Cēsu pulka Skolnieku rotu 1919. gadā.
BEZMAKSAS

Māra Baķe "Atgūstot mūsu atmiņu"
Cēsnieku stāsti par padomju deportācijām Latvijā.
BEZMAKSAS
Grāmatas var iegādāties Cēsu muzeja Apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9Printēt